HET PROCES

Allereerst probeer ik, als architect, zo helder mogelijk te krijgen wat de woonwensen van de opdrachtgever zijn, ook bespreek ik het te besteden budget.
Daarna verzamel ik zoveel mogelijk informatie rondom de randvoorwaarden:  de gemeentelijke eisen, het bestemmingsplan, de kavel, en mogelijke subsidies.
STAP 1: VOORLOPIG ONTWERP
De wensen van opdrachtgever en eisen met betrekking tot het bouwproject zijn in kaart gebracht.
Wat krijg je?
Een voorlopig ontwerp omvat een globale schets van de voor- en zijaanzichten, plattegronden van de verdiepingen en een lijst van toegepaste materialen. Op basis hiervan kan ik al aangeven of de te bouwen woning binnen het budget past.
STAP 2: TOETSING WELSTANDSCOMMISSIE (niet altijd nodig)
Als het schetsontwerp door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan kan de architect het , waar nodig, voorleggen aan de gemeentelijke welstandscommissie.
STAP 3: DEFINITIEF ONTWERP
Als de opdrachtgever akkoord is met het voorlopig ontwerp, kan ik overgaan op de volgende stap: het definitieve ontwerp.  Expertise zoals: constructie, domotica etc. zal door de architect bij externe deskundigen worden ingewonnen.
Als het ontwerp definitief is, is het duidelijk hoeveel het project moet gaan kosten.
STAP 4: AANVRAAG BOUWVERGUNNING
Voor de bouwaanvraag dienen we een compleet dossier in bij de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente. Binnen dertien weken na aanvraag moet de gemeente een antwoord geven of vragen om aanvullingen.
Geen toestemming?
Het kan voorkomen dat er geen bouwvergunning wordt verleend. Indien dit het geval is, dan heeft men zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen bij het college van B en W. Je kunt eventuele wijzigingen in het bouwplan laten aanbrengen.
STAP 5: PLANNEN TER INZAGE
Belanghebbenden, zoals omwonenden, kunnen bij de gemeente het complete dossier inkijken. Maakt niemand bezwaar tegen de bouwplannen, dan kan het vervolgtraject ingaan.
STAP 6: HET BESTEK
De zogeheten bestektekeningen vormen een onderdeel van het bestek, een dossier dat als leidraad geldt tijdens de bouw zelf. Alles is er in terug te vinden: de planning, de toe te passen bouwmaterialen en de gedetailleerde technische tekeningen.
STAP 7: AANBESTEDING
In het bestek wordt opgenomen welke (onder)aannemer wat doet.
De architect kan bij verschillende bouwbedrijven een offerte opvragen. Bij een onderhandse aanbesteding stuur je een kopie van het bestek naar de geselecteerde aannemers ivv ‘aanwezigheid van concurrentie’. De bouwbedrijven maken een offerte op basis van de bestekgegevens.
De architect vergelijkt de verschillende offertes en maakt, in overleg, een keuze.
STAP 8: BOUWBEGELEIDING
Gedurende het hele bouwproces kan de architect toezicht blijven houden, dat noemt men directievoering. Alles ligt vast in het bestek, maar tijdens bouwprojecten doen zich toch nog vaak problemen voor die dan professioneel worden getackeld  en opgelost.
Maak een afspraak of kom langs:
Architoop
Kea Boumanstraat 78
1095 MA Amsterdam
Nederland
+31 20 6162760
+31 6 50641595
info@architoop.nl
Route OV | Public Transport:
Amsterdam Central Station |  tram 26-IJburg | stop: P+R  Camping Zeeburg.